Keskustele ja kysy - Käyttöehdot

SONERA.FI –VERKKOSIVUSTON KESKUSTELUFOORUMIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT


1. YLEISTÄ
Nämä käyttöehdot koskevat TeliaSonera Finland Oyj:n (jäljempänä "Sonera") käyttäjälle tarjoamaa – keskustelufoorumia verkko-osoitteessa: www5.sonera.fi/keskustele/ (jäljempänä em. keskustelufoorumi "Keskustelufoorumi").

2. REKISTERÖITYMINEN, KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA
Käyttäjän rekisteröityessä Keskustelufoorumin käyttäjäksi Sonera antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Keskustelufoorumia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröityessään Käyttäjä voi myös valita itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle taholle.

Käyttäjän tulee antaa Soneralle oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot Keskustelufoorumia koskevassa rekisteröintilomakkeessa, sisältäen rajoituksetta nimitiedot sekä sähköpostiosoitteen. Tämän lisäksi Käyttäjä voi halutessaan antaa Soneralle tiettyjä lisätietoja, joiden oikeellisuuden ja ajan tasalla olemisen Käyttäjän on vastaavasti varmistettava. Edellä mainitut tämän kappaleen mukaiset Käyttäjän ilmoittamat tiedot jäljempänä yhteisesti ”Henkilötiedot”. Käyttäjän tulee ilmoittaa Soneralle mahdollisista muutoksista em. tietoja koskien. Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Soneralle virheellisiä, puutteellisista tai vanhentuneita Henkilötietoja rekisteröityessään Keskustelufoorumin käyttäjäksi tai mikäli Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus on Soneran käsityksen mukaan lain ja/tai hyvän tavan vastainen taikka loukkaa kolmannen oikeutta, Soneralla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä.

3. EVÄSTEET
Keskustelufoorumi tallentaa Käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä Käyttäjän niin halutessa Käyttäjän selaimen muistiin evästeen (engl. ”cookie”), joka sisältää Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Evästeen avulla Käyttäjän ei yleensä tarvitse syöttää käyttäjätunnustaan ja salasanaansa uudestaan, kun Käyttäjä käyttää Keskustelufoorumia. Mikäli Käyttäjä käyttää Keskustelufoorumia sellaiselta laitteelta, jota voivat käyttää muutkin henkilöt, Käyttäjän tulee tyhjentää ko. eväste selainmuistista Käyttäjän lopettaessa Keskustelufoorumin käyttämisen. Mikäli Käyttäjä ei tee ko. selainmuistityhjennystä, kolmas taho voi käyttää Keskustelufoorumia Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Henkilötietoja käsitellään Soneran internetpalveluiden asiakastietokannan kuvaamalla tavalla. Ko. henkilörekisteriä koskeva rekisteriseloste, josta on myös löydettävissä henkilötietojen käsittelyä koskevaa lisätietoa, on luettavissa verkko-osoitteessa: http://www.sonera.fi/tietosuoja+ja+turva/tietosuoja+tietoturva/asiakastietokannat. Em. henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii TeliaSonera Finland Oyj.

5. KESKUSTELUFOORUMIN KÄYTTÖ
Keskustelufoorumilla Käyttäjä voi mm. kirjoittaa, lähettää, toimittaa, tallentaa ja muokata erilaisia viestejä. Viestit voivat sisältää Soneran hyväksymässä muodossa olevia liitteitä. Viesteistä ja liitteistä käytetään jäljempänä yhteisesti termiä ”Aineisto”.

Keskustelufoorumi on tarkoitettu ainoastaan keskustelukategorioiden kuvausten mukaiseen keskusteluun. Käyttäjä ei saa käyttää Keskustelufoorumia sellaisen sisällön julkistamiseen tai muuhun välittämiseen, 1) joka on totuudenvastaista, herjaavaa, siveetöntä tai muuten hyvän tavan ja/tai lain vastaista ja/tai 2) joka loukkaa kolmannen tahon mitä tahansa oikeutta (kuten immateriaalioikeutta ja/tai liikesalaisuutta). Käyttäjä ei myöskään saa käyttää Keskustelufoorumia kaupankäyntiin, palvelujen tarjoamiseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen eikä toisena luonnollisena henkilönä esiintymiseen.

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Käyttäjä vastaa yksin kaikesta Keskustelufoorumiin toimittamastaan ja lähettämästään Aineistosta.

6. AINEISTON POISTAMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN
Mikäli Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittama Aineisto tai sen osa on sovellettavan lain, hyvän tavan, Keskustelufoorumin sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastainen, Soneralla on oikeus 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Keskustelufoorumista, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Keskustelufoorumin kautta ja/tai estää Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Keskustelufoorumia. Soneralla on oikeus toteuttaa em. toimia myös muusta perustellusta syystä, kuten tuomioistuimen antaman keskeyttämismääräyksen perusteella tai sen perusteella, että Sonera muuttaa yleisesti Keskustelufoorumia ja sen sisältöä. Sonera pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle esimerkiksi Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli Sonera on poistanut Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittaman Aineiston, estänyt Aineiston julkistamisen ja välittämisen muille Keskustelufoorumin käyttäjille ja/tai estänyt Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Keskustelufoorumia.

7. KESKUSTELUFOORUMIN TARJONTA ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA KESKUSTELUFOORUMIN MUUTTAMINEN
Käyttäjä ymmärtää sen, että Sonera tarjoaa Keskustelufoorumin Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Soneralla ole mahdollisuutta tarkistaa Keskustelufoorumille lähetettyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta tai muita ominaisuuksia.

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Keskustelupalsta tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta: Sonera ei takaa sitä, että 1) Keskustelufoorumi täyttää käyttäjän vaatimukset ja odotukset, 2) Keskustelufoorumi on jatkuvasti saatavilla, 3) Keskustelufoorumiin Ainestot tai niiden sisällöt ovat oikeita, tarkkoja ja luotettavia ja lainmukaisia eikä sitä että 4) Keskustelufoorumilla mahdollisesti esiintyvät ja/tai Keskustelufoorumin käyttöä koskevat virheet korjataan.

Soneralla on yksipuolinen oikeus muuttaa Keskustelufoorumia (mukaan lukien rajoituksetta Keskustelufoorumin ulkoasu ja sen mikä tahansa sisältö).

8. VASTUUNRAJOITUS
Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Sonera ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Keskustelufoorumin käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta Keskustelufoorumin sisältämät virheelliset tiedot), 2) siitä, ettei Keskustelufoorumi ole ollut käytettävissä ja/tai 3) siitä, että Sonera on yksipuolisesti lopettanut Keskustelufoorumin tarjoamisen taikka rajoittanut sitä.

9. EHTOJEN MUUTOKSET
Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Soneralla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Sonera ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Keskustelufoorumissa olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Sonera:n hyväksi katsomalla tavalla.

10. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO JA KESKUSTELUFOORUMIN LOPETTAMINEN
Soneralla on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Soneralla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, 2) Sonera päättää lopettaa Keskustelufoorumin tarjoamisen ja/tai 3) Sonera päättää rajoittaa Keskustelufoorumin tarjoamista. Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Soneran välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Keskustelufoorumin käyttämisestä.

11. MUUT EHDOT
Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Soneran palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat löydettävissä seuraavasta verkko-osoitteesta: http://www.sonera.fi/toimitusehdot

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. yleisten ehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.


Palaa takaisin kirjautumissivulle

cron